UCHWAŁA NR XLVIII/782/13 RADY MIASTA OLSZTYNA

UCHWAŁA NR XLVIII/782/13 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”

 

Na podstawie art. 14 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013r. poz. 21, 405), na wniosek Prezydenta Olsztyna, Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1.1 Przystępuje się do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”.
2. Obszar opracowania położony jest w północno-zachodniej części dzielnicy Redykajny wzdłuż Rzeki Łyny, w północnej części Osiedli Wojska Polskiego i Podleśna wzdłuż Rzeki Wadąg oraz w północnej części Osiedla Zielona Górka wzdłuż granicy administracyjnej Miasta.
3. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice opracowania planu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tandyrak
<img class="alignnone size-full wp-image-770" alt="Plan zagosp. dot Redykajn (1)" src="http://redykajny loss of weight.pl/wp-content/uploads/2014/08/Plan-zagosp.-dot-Redykajn-1.jpg” width=”470″ height=”847″ srcset=”http://redykajny.pl/wp-content/uploads/2014/08/Plan-zagosp.-dot-Redykajn-1.jpg 470w, http://redykajny.pl/wp-content/uploads/2014/08/Plan-zagosp.-dot-Redykajn-1-166×300.jpg 166w” sizes=”(max-width: 470px) 100vw, 470px” />
obwieszczenie Gazeta Olsztyńska z dnia 25.07.2014